Riksantikvarens arbeid og tilskuddsordninger

I Norge i dag er det stort fokus på å bevare viktige objekter og historiske bygninger. Organet som har som oppgave å forvalte og se at slike ting blir ivaretatt er Riksantikvaren. De driver med det som heter kulturminneforvaltning, og er også en viktig rådgivende part for Klima- og miljødepartementet når politiske føringer for kulturpolitikk skal settes. De har også ansvaret for at den samiske kulturarven skal være synlig som en viktig del av Norge sin historie.

Det er også et eget offentlig bibliotek som er driftet av antikvaren, hvor det er samlet sammen en stor mengde informasjon om tidligere arkitektur og byggeskikker rundt i landet. Det er i tillegg en stor samling av forskjellig lokalhistorie, og en oversikt over alle de forskjellige tekniske og industrielle kulturminnene. Til sammen er det over 65 000 forskjellige bind og bøker i biblioteket som er åpent for alle. Men et besøk må imidlertid avtales på forhånd.

I tillegg til å drive med retningslinjer, regler og innsamling og bevaring av informasjon, har Riksantikvaren et stort ansvarsområde som knytter seg rundt verneverdige og fredede bygninger. Og det gjelder ikke bare for offentlige bygninger, men også for private. Det finnes egne tilskuddsordninger som private kan søke seg til. Og de kan benyttes i stedet for å ta opp private lån ved restaureringer eller utbedringer av slike verneverdige bygninger. Vi skal se nærmere på ordningene i neste avsnitt.

Søk om tilskuddsordninger

Som vi var inne på kan du som en eier av en verneverdig bygning søke om egen støtte knyttet til vedlikehold og restaurering. Det er ofte både tidkrevende, vanskelig og dyrt arbeid, så derfor er det opprettet et eget tilskuddsfond som man kan søke om gjennom å ta kontakt med enten fylkeskommunen eller Sametinget. Har du en eldre bygning som stammer fra middelalderen (den må være stadfestet å være reist før 1537), kan du søke om stønad direkte til Riksantikvaren. Ønsker du gjøre noe form for arbeid så betyr det at du ikke nødvendigvis trenger å søke lån gjennom vanlige banker eller andre lånetilbydere. Så spesielt om det verneverdige huset er din private bolig, vil det naturligvis være en fin ordning å se nærmere på. Du finner mer info om dette på Norsk Kreditt.

Dersom du er usikker på om et hus eller annen eiendom er registrert som et kulturminne, kan du ta kontakt med din lokalkommune for veiledning.

Verneverdige båter

Det er imidlertid ikke bare eldre reisverk og boliger som er innbefattet under Riksantikvarens arbeid, og som du kan søke om støtte til. Eldre båter er også av verneverdig verdi, hvor flere har i den siste tiden oppnådd en fredet status. Om du har en båt du tror kan falle i kategorien verneverdig, bør du igjen ta kontakt med kommunen som vil gjøre en gjennomgang og vurdering av fartøyet. Ting de vil ta i betraktning er om hvor autentisk skipet er, og prøve å sette det i en historisk sammenheng. Spesielt kan enkelthendelser båten har vært med på telle positivt for å få en verneverdig status.